Podsumowanie roku 2022

Za nami dwa niezwykle trudne i burzliwe lata, które zmieniły w widoczny sposób psychikę osób starszych, ukształtowały w nowy sposób nasze oto- czenie, poczyniły niekorzystne zmiany ilościowe i ekonomiczne w naszych organizacjach i naszych gospodarstwach domowych. Zajęcia zdalne nie są powszechnie akceptowane i odbierane, co znacząco zawęziło grono odbiorców naszych programów. Osoby nie posiadające komputerów lub kompe- tencji do ich obsługi, pozostały praktycznie poza zasięgiem oddziaływania organizacji senioralnych. Odwołano szereg imprez masowych, które były naszą wizytówką i chlubą Warszawy.

Pandemia, wojna na Ukrainie i inne wydarzenia spowodowały, że osoby starsze utraciły tak ważne dla nich poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, stabilizacji i bezpieczeństwa ekonomicznego. Największym wspólnym wyzwaniem na najbliższe lata jest zwiększenie poczucia szeroko zdefiniowanego bezpieczeństwa seniorów. Katalog problemów szczególnie zagrażających poczuciu bezpieczeństwo, wymagających działań wspierających i interwencyjnych rządu i organizacji senioralnych:

● wzrastające koszty utrzymania koszyka dóbr najczęściej nabywanych przez seniorów, tj. opału, żywności, leków, energii, wody, czynszów, usług rehabilitacyjnych, co skutkuje pogarszającą się sytuacją materialną, zdrowotną i socjalną,

● wciąż bardzo trudny dostęp do świadczeń medycznych, rehabilitacyjnych, długotrwale oczekiwanie na niezbędne zabiegi, niedostępność cenowa wielu leków

● przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek głównie w ochronie zdrowia, sądownictwie, wieloletnie oczekiwania na rozpatrzenie żywotnej sprawy, przewlekłość postępowania, brak nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach sądowych itp.

● przeciwdziałanie narastającym zjawiskom przemocy wobec osób starszych w ośrodkach opiekuńczych, środowisku lokalnym, a nawet rodzinie.

Potrzebne jest stałe monitorowanie sytuacji zdrowotnej, ekonomiczneji bytowej osób starszych. Sytuacja zdrowotna i społeczna osób starszych jest szczególnie trudna, wobec czego niezbędne są spójne i skuteczne działania rządu i władz samorządowych w zakresie wsparcie działań prewencyjnych na rzecz ochrony budżetów i gospodarstw domowych przed zimowym chłodem, niewypłacalnością z powodu galopującej inflacji dotykającej w sposób szczególny koszyk dóbr i usług nabywany przez osoby starsze, a także zaciągane przez nich kredyty bankowe.

Zapowiedziana przez Premiera waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w 2023 roku na poziomie blisko 14 proc. i nie mniej niż 250 zł postrzegana jest jedynie jako forma częściowego zniwelowania narastających obszarów ubóstwa, zadłużania się i poczucia zagrożenia w środowisku osób starszych. Gwałtownie deprecjonują się oszczędności seniorów gromadzone latami z wielkimi wyrzeczeniami na wypadek choroby, niepełnosprawności, a w końcu kosztów godnego ostatecznego pożegnania.

Seniorzy z ogromną ofiarnością podjęli inicjatywy pomocy i dali wyrazy solidarności z narodem ukraińskim dotkniętym traumą wojny, ale rozmiary imigracji przerosły przewidywania, a koszty społeczne i ekonomiczne utrzymania takiej liczby uchodźców, w tym kobiet i dzieci wymagających szerokiego pakietu świadczeń socjalnych, w naszej ocenie, powodują widoczne ograniczenie praw Polek i Polaków oraz ich dzieci i wnuków do świadczeń zdrowotnych, dostępności przedszkoli, żłobków, mieszkań socjalnych, opieki, nauki i wielu innych świadczeń socjalnych i bytowych.

Siła ruchu senioralnego leży w jego jedności i współpracy. Mówmy jednym głosem o naszych problemach i potrzebach, kontynuujmy proces konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele, konstruktywny dialog z władzami wszystkich szczebli oraz spójne programy działania i wzajemny szacunek. Wobec zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu RP zwracamy się z apelem do wszystkich polskich seniorów o powszechny udział w tym wydarzeniu. Głosy polskich seniorów będą miały realny wpływ na kierunki polityki senioralnej i pozycję osób starszych w społeczeństwie. Niech postawa i aktywność obywatelska seniorów będą wzorem dla młodszych pokoleń. Wszystkiego co dobre piękne, co służy dobrostanowi osób starszych życzy

Krystyna Lewkowicz

Skip to content